องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(ส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประะเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 133
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 141
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 59
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)กลางของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการและช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของอบต.พะเนา ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การมอบอำนาจในการระวังชี้แนวเขต การลงชื่อรับรองเขตที่ดินและลงชื่อปิดประกาศ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 218
insert_drive_file บทความความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 202
photo "สื่อประชาสัมพันธ์ การป้องกันยาเสพติด" poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คู้มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน เมษายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 182
find_in_page โครงสร้าง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่อง การรับโอน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 249
21 - 40 (ทั้งหมด 121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา