องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมเจ้าท่า เรื่องมาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-9) ในช่วงเทศกาลตรุษจีน พ.ศ.2565 และประก poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 692
insert_drive_file การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file รายงานผลโครงการลดการใช้พลังงาน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file การแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ(ส่วนราชการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประะเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 160
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 79
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : นักพัฒนาชุมชน | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)กลางของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 210
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์มาตรการและช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2564 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของอบต.พะเนา ประจำปีพ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน มิถุนายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 231
insert_drive_file การแต่งกายมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file บทความประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 220
21 - 40 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา