messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : -
นายเปี่ยมศักดิ์ แก่นจันทร์ (Mr.Piamsak Kaenchan)
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ)
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
- ว่าง -
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ (กองสาธารณสุขฯ)
นายประกิจ ต้อยหมื่นไวย (Mr.Prakit Toimuenwai)
พนักงานขับรถ
นายนิรันดร์ เจียนมะเริง (Mr.Niran Jianmaroeng)
คนงานทั่วไป
นายเสถียร พงษ์ไพร (Mr.Sathiar Phongphai)
คนงานทั่วไป
นายประจวบ ต้อยหมื่นไวย (Mr.Prajuab Toimuenwai)
คนงานทั่วไป
นายวัลลภ กัลยาทัพ (Mr.Wanlob Kanyathap)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานเก็บขยะ)
นางสาวพรชนก จงเพ็งกลาง (Ms.Pornchanok Jongphengklang)
พนักงานจ้างเหมาบริการ (ธุรการกองสาธารณะสุข)

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา