องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูป ตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ ๑ ต่อ ของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ไปลำตะคองเก่า ด้วยวิธีประกวดราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.เดิมพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชาย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ต่อของเดิมฝั่งบ้านนายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเลไปลำตะคองเก่า poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 6 จากบ้านพ.ต.ญ.สุกัญญา วิบูรณ์สุขสันต์ไปทางบ้านนางสายฝน สนพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.มอก.ชั้น 3 บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 ต่อของเดิมจากบ้านนางแสวง ตุนาค ไปทางร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ไหลลงคลองชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file เปิดเผยราคากลางจ้างเหมายานพาหนะรถโดยสารไม่ประจำทาง (2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 จากบ้านนางทองมี นามมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพุดซา หมู่ที่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายสุเทพ แก้วมะเริงไปทางบ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 ช่วงที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 จากบริเวณบ้านนายเพชร ปรุงมะเริงไปทางบ้านนายสุพจน์ ปรุงมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณบ้านนายสมจิตร เสาพะเนาไหลไปเชื่อมรางระบายน้ำเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file การเปิดเผยราคากลางจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง (2 ชั้น) ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณสระน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อของเดิม)ไปทางมหาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 บริเวณสระน้ำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อของเดิม)ไปทางมหาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 ไปทาง มทร.อีสาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินเสริมผิวหินคลุกเลียบลำตะคองเก่าทั้ง 2 ฝั่ง บ้านยองแยงหมู่ 8,บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7,บ้านพะเนา หมู่ 5,บ้านมะเริ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 5 ต่อของเดิมซอยบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพุุดซา หมู่ 2 ต่อของเดิมบริเวณบ้านนายสมพงษ์ เอี่ยมเสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อจากถนนยกระดับ ค.ส.ล.เดิมบ้านนางเปลียว ไขโพธิ์ไปทางหน้าวัดบ้านย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปูผิวจราจร แอสฟัสติกคอนกรีต บ้านพะเนา หมู่ 5 จากปากซอยโรงน้ำชุมชนไปทางบ้านนายวันชัย วงษ์สุวรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา