องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นบ้านนายใย ธรรมมะเริง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 391
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นเลียบทางรถไฟไปหนองหว้า(ต่อของเดิม) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 246
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ่บ้านพะเนา หมู่ 5 บริเวณบ้านนายแสวง จันทร์พวก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 243
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 ด้านหลังวัดมะเริงใหญ่ -ดต.อนุชา ฟ้าคะนอง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 เชื่อมต่อโครงการเดิมบริเวณศาลตาปู่ไปทางร้านค้าเพชรมีนาค้าไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 บริเวณซอยบ้านนายเล็ก ต้อยหมื่นไวย poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเนา หมู่ 6 บริเวณต่อของเดิม บ้านนายสุรยุทธ นาเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 เส้นบ้านนางสวาท อาจอินทร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่6 เส้นกลางหมู่บ้านจากบ้านนางปิ่น แก้วบุญ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 254
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านมะเริงน้อย หมู่ 1 (ต่อจากของเดิมช่วงที่ 2)บริเวณบ้านนางมาลี ปานโตนดไปบ้านพุดซา หมุู่ 2 บริเวณเลี poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 (เชื่อมรางเดิมบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้าน นายถนอม ต้อยหมื่นไวยไปทางบ้านนายปร poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 475
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู บ้านพะเนา หมู่ 5 (ซอยบ้านนางอรุณจิตต์ แก่่นจันทร์) poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 433
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายนำ้ คสล. มอก.ชั้น 3 บ้านยองแยง หมู่ 8 (บริเวณท่อระบายนำ้เดิมโครงการประชารัฐไทยนิยมของหมุ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 419
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายก้าน จำลองเพ็งไปทางบ้านนายบุญจันทร์ พรมพิมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 415
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสายไพร หมุู่ 3 บริเวณบ้านนายศักดิ์ น้อยแสงไปทางบ้านนางอารีย์ สิงหเสนี poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 414
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ 3 บ้านหนองสายไพร หมู่ 3 (บริเวณซอยกลางหมู่บ้านต่อของเดิมงบ คสช) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 413
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ คสล.รูปตัวยู บ้านมะเริงใหญ่ หมู่ 7 ซอยข่อยงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 376
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านคอนอินทร์ หมู่ 4 (เชื่อมต่อโครงการประชารัฐไทยนิยม) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านใหม่ยองแยง หมู่ 9 บริเวณต่อของเดิมซอยไปสะพาน ค.ส.ล.ไหลลงเหมืองชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 379
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู หมู่ 9 บ้านใหม่ยองแยง บริเวณต่อของเดิมไปสะพาน ค.ส.ล. เหมืองชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : พัสดุ | เปิดอ่าน : 343
41 - 60 (ทั้งหมด 82 รายการ) 1 2 3 4 5


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา