messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 135
คู่มือการแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 139
คู่มือปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 142
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 214
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการใช้พลังงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 139
คู่มือการปฏิบัติราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 189
คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2565 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 210
คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ธุรการ | เปิดอ่าน : 3542
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 176
คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้องเรียนและขอความเป็นธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 132
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 166
คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 176
คู่มือการใช้งานระบบe-GPกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 155
คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 144
คู่มือการดำเนินการทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 163
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 26
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 109
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 112
กระบวนการจัดการความรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2564 | โดย : นักจัดการงานทั่วไป | เปิดอ่าน : 119
คู่มือการบริหารความเสี่ยง อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 723
21 - 40 (ทั้งหมด 86 รายการ) 1 2 3 4 5

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา