messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
help_outline Q&A คำถามที่พบบ่อย
ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Q:ถาม ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง A:ตอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
Q:ถาม แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต. โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้
แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
Q:ถาม แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 3.บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ) 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ

แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้นำ หนังสือมอบอำนาจ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ) 4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ 5.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง 6.ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง ** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้นำ


จดทะเบียนพาณิชย์
Q:ถาม การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง A:ตอบ หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก) ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้ 1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ 3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ 4. ชำระค่าธรรมเนียม 5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์ อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้ 1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท 2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท 3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท 4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท 5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท ***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ ***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.พะเนา หรือ 0-4422-0156
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
Q:ถาม หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง A:ตอบ เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี 3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา • ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร 3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย 4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี ***ติดต่อผู้รับผิดชอบ นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-997-6090 หรือ 0-4422-0156
เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง A: ตอบ เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด 4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ 5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ชุด 6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง : ตอบ เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ ได้แก่ 1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด 4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด 5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ 6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด 7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา