messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คำสั่ง-ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 72
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 64
ประกาศข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 43
ประกาศแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 48
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 70
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 44
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 36
การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 49
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 59
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในสำนักปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 78
ประกาศมาตรการการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 103
การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 113
แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 564
แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 51
แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 114
แต่งตั้งบุคคล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 110
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 75
แต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 65
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 70
การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 116
1 - 20 (ทั้งหมด 52 รายการ) 1 2 3

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา