องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
play_arrow คำสั่ง-ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
insert_drive_file ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมตำบลพะเนา ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file การมอบหมายงานของพนักงานจ้างที่มีลักษณะงานที่พิเศษของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file คำสั่งอบต.พะเนาลงวันที่ 83/2565 เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 161
insert_drive_file คำสั่งอบต.พะเนาลงวันที่ 84/2565 เรื่องการมอบอำนาจของนายกอบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ อบต.พะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอน ย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งครู ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จ.นม เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จนม.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล(แก้ไขเพิ่มเติม) ล่าสุด poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งบุคคลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนของ อบต.พะเนา ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแผนอัตรากำลัง 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 196
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์ก poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 195
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่อง ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานส่วนตำบลกับผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 234
insert_drive_file คำสั่งมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file ประกาศอบต.พะเนา เรื่องแนวทางปฏิบัติตามประกาศจริยธรรมของข้าราชการของอบต.พะเนา พ.ศ.25664 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : นักทรัพยากรบุคคล | เปิดอ่าน : 178
1 - 20 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1 2


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา