ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Canon MF3010 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง