ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2}../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

https://www.facebook.com/abt.phanao

 

https://www.facebook.com/abt.phanao

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

https://www.facebook.com/abt.phanao

 

../add_file/

https://www.facebook.com/abt.phanao

 


ชื่อไฟล์ : ขอข้อมูล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอข้อมูล../add_file/ขอข้อมูล
ชื่อไฟล์ : เข้ามาเยี่ยมชมครับ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เข้ามาเยี่ยมชมครับ../add_file/เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

  Official line :       

                                          

                                            เพิ่มเพื่อน

  Official line :       

                                          

                                            เพิ่มเพื่อน

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

  Official line :       

                                          

                                            เพิ่มเพื่อน

../add_file/

  Official line :       

                                          

                                            เพิ่มเพื่อน


ชื่อไฟล์ :

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

109 หมู่7 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4422-0156

E-mail : abtphano99@gmail.com, 6300123@dla.go.th

 

  : https://www.facebook.com/abt.phanao

 : https://https://www.facebook.com/phanao999/

 https://www.instagram.com/abtphanao99

 https://twitter.com/abtphanao

  : https://www.youtube.com/user/abtphanao  


 เพิ่มเพื่อน

 

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

109 หมู่7 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4422-0156

E-mail : abtphano99@gmail.com, 6300123@dla.go.th

 

  : https://www.facebook.com/abt.phanao

 : https://https://www.facebook.com/phanao999/

 https://www.instagram.com/abtphanao99

 https://twitter.com/abtphanao

  : https://www.youtube.com/user/abtphanao  


 เพิ่มเพื่อน

 

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

109 หมู่7 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4422-0156

E-mail : abtphano99@gmail.com, 6300123@dla.go.th

 

  : https://www.facebook.com/abt.phanao

 : https://https://www.facebook.com/phanao999/

 https://www.instagram.com/abtphanao99

 https://twitter.com/abtphanao

  : https://www.youtube.com/user/abtphanao  


 เพิ่มเพื่อน

 

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

 

../add_file/

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

109 หมู่7 ถนนเพชรมาตุคลา ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์/โทรสาร  0-4422-0156

E-mail : abtphano99@gmail.com, 6300123@dla.go.th

 

  : https://www.facebook.com/abt.phanao

 : https://https://www.facebook.com/phanao999/

 https://www.instagram.com/abtphanao99

 https://twitter.com/abtphanao

  : https://www.youtube.com/user/abtphanao  


 เพิ่มเพื่อน

 

 แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2]

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3]

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4]

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5]

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6]

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7]

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8]

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

 

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3. โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2544.

4. ธเนศวร์ เจริญเมือง. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

5. ตระกูล มีชัย. สภาตำบล. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537.

6. สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.). กรุงเทพฯ : บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2542.

 

อ้างอิง

 

 1. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 66.
 2. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 67.
 3. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 มาตรา 68.
 4. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69.
 5. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 70.
 6. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 71.
 7. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 73.
 8. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16.

 

(เมื่อ: )
 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2]

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3]

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4]

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5]

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6]

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7]

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8]

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

 

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3. โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2544.

4. ธเนศวร์ เจริญเมือง. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

5. ตระกูล มีชัย. สภาตำบล. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537.

6. สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.). กรุงเทพฯ : บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2542.

 

อ้างอิง

 

 1. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 66.
 2. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 67.
 3. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 มาตรา 68.
 4. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69.
 5. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 70.
 6. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 71.
 7. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 73.
 8. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16.

 

(เมื่อ: )
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2]

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3]

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4]

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5]

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6]

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7]

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8]

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

 

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3. โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2544.

4. ธเนศวร์ เจริญเมือง. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

5. ตระกูล มีชัย. สภาตำบล. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537.

6. สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.). กรุงเทพฯ : บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2542.

 

อ้างอิง

 

 1. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 66.
 2. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 67.
 3. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 มาตรา 68.
 4. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69.
 5. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 70.
 6. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 71.
 7. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 73.
 8. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16.

 

(เมื่อ: )
../add_file/

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

 

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม[1] ภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงมีขอบข่ายงานที่กว้างขวางอีกทั้ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[2]

(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นตามความจำเป็นและสมควร
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้[3]

(1) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
(4) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
(11) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย[4]

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของทางราชการในตำบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ[5]

องค์การบริหารส่วนตำบลอาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการนี้จะกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้กำหนดโทษปรับเกินหนึ่งพันบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น[6]

ในส่วนของการบริหารงานนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลมีการจัดแบ่งการบริหารงานออกเป็น สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ตั้งขึ้น โดยมีพนักงานส่วนตำบลเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถขอให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวได้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ตามความจำเป็น และในกรณีที่เป็นข้าราชการซึ่งไม่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยทำความตกลงกับหน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลอาจทำกิจการนอกเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือร่วมกับสภาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระทำกิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจากสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จำเป็นต้องทำและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน[7]

 

อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้กำหนดให้รัฐต้องกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในฐานะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง รัฐก็ต้องกระจายอำนาจให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน ท้องถิ่นของตนเองดังนี้ [8]

(1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
(5) การสาธารณูปการ
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
(8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(9) การจัดการศึกษา
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(14) การส่งเสริมกีฬา
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
(19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(25) การผังเมือง
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28) การควบคุมอาคาร
(29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

 

เอกสารอ่านเพิ่มเติม

 

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546

2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

3. โกวิทย์ พวงงาม. การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : วิญญูชน. 2544.

4. ธเนศวร์ เจริญเมือง. 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย พ.ศ. 2440 - 2540. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2542.

5. ตระกูล มีชัย. สภาตำบล. กรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2537.

6. สุวิทย์ ยิ่งวรพันธุ์. ยุทธศาสตร์การบริหารงานของสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.). กรุงเทพฯ : บริษัทเท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น จำกัด, 2542.

 

อ้างอิง

 

 1. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 66.
 2. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 67.
 3. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542 มาตรา 68.
 4. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 69.
 5. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 70.
 6. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 4 พ.ศ.2546 มาตรา 71.
 7. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 มาตรา 73.
 8. กระโดดขึ้น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 มาตรา 16.

 

(เมื่อ: )

ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th ช่องทางที่ 7 QR code อบต.พะเนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th ช่องทางที่ 7 QR code อบต.พะเนา ../add_file/ ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th ช่องทางที่ 7 QR code อบต.พะเนา
ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2561-2564

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองคืการบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2560-2562

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ที่ตั้งของตำบล
ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 26 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง 
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
ตำบลพะเนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมของตำบลหลัก 2 ทาง คือ 
- ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นเส้นทางสาย
นครราชสีมา – อุบลราชธานี 
- ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 226 (ถนนเพชรมาตุคลา) เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุด
ของตำบล ตัดผ่านหมู่บ้าน มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองระเวียง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระพุทธ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมะเริง

 

 

 

(เมื่อ: )
 

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2561-2564

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองคืการบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2560-2562

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ที่ตั้งของตำบล
ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 26 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง 
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
ตำบลพะเนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมของตำบลหลัก 2 ทาง คือ 
- ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นเส้นทางสาย
นครราชสีมา – อุบลราชธานี 
- ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 226 (ถนนเพชรมาตุคลา) เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุด
ของตำบล ตัดผ่านหมู่บ้าน มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองระเวียง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระพุทธ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมะเริง

 

 

 

(เมื่อ: )
 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2561-2564

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองคืการบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2560-2562

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ที่ตั้งของตำบล
ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 26 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง 
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
ตำบลพะเนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมของตำบลหลัก 2 ทาง คือ 
- ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นเส้นทางสาย
นครราชสีมา – อุบลราชธานี 
- ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 226 (ถนนเพชรมาตุคลา) เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุด
ของตำบล ตัดผ่านหมู่บ้าน มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองระเวียง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระพุทธ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมะเริง

 

 

 

(เมื่อ: )
 

 

../add_file/

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2561-2564

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองคืการบริหารส่วนตำบลพะเนา พ.ศ.2560-2562

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ที่ตั้งของตำบล
ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 26 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง 
และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 
ตำบลพะเนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศ
ตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร มีเส้นทางการคมนาคมของตำบลหลัก 2 ทาง คือ 
- ทางรถไฟ ผ่านตอนกลางของตำบลในแนวตะวันออก – ตะวันตก เป็นเส้นทางสาย
นครราชสีมา – อุบลราชธานี 
- ถนนทางหลวงจังหวัดหมายเลข 226 (ถนนเพชรมาตุคลา) เป็นเส้นทางที่สำคัญที่สุด
ของตำบล ตัดผ่านหมู่บ้าน มีเขตพื้นที่ในการติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านโพธิ์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองระเวียง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพระพุทธ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลมะเริง

 

 

 

(เมื่อ: )
 

 


ชื่อไฟล์ :

https://www.instagram.com/abtphanao99

https://www.instagram.com/abtphanao99

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

https://www.instagram.com/abtphanao99

../add_file/

https://www.instagram.com/abtphanao99


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :

https://twitter.com/abtphanao

https://twitter.com/abtphanao

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

https://twitter.com/abtphanao

../add_file/

https://twitter.com/abtphanao


ชื่อไฟล์ :

 : https://www.youtube.com/user/abtphanao

 : https://www.youtube.com/user/abtphanao

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 : https://www.youtube.com/user/abtphanao

../add_file/

 : https://www.youtube.com/user/abtphanao


ชื่อไฟล์ : คำถาม : ตอบ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: คำถาม : ตอบ : ../add_file/คำถาม : ตอบ :
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/abt.phanao?_rdc=1&_rdr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/abt.phanao?_rdc=1&_rdr../add_file/https://web.facebook.com/abt.phanao?_rdc=1&_rdr
ชื่อไฟล์ : https://web.facebook.com/phanao999/?_rdc=1&_rdr file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://web.facebook.com/phanao999/?_rdc=1&_rdr../add_file/https://web.facebook.com/phanao999/?_rdc=1&_rdr
ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

../add_file/

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.พะเนา

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เลขรับที่46/2567 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เลขรับที่46/2567 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา../add_file/เลขรับที่46/2567 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อไฟล์ : เลขรับที่47/2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เลขรับที่47/2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ../add_file/เลขรับที่47/2567 จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ชื่อไฟล์ : เลขรับที่48/2567 จากห้างหุ้นส่วน เอ็ม.พี.จอหอไอซ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เลขรับที่48/2567 จากห้างหุ้นส่วน เอ็ม.พี.จอหอไอซ์../add_file/เลขรับที่48/2567 จากห้างหุ้นส่วน เอ็ม.พี.จอหอไอซ์
ชื่อไฟล์ : เลขรับที่49/2567 จากโรงเรียนบ้านพะเนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เลขรับที่49/2567 จากโรงเรียนบ้านพะเนา../add_file/เลขรับที่49/2567 จากโรงเรียนบ้านพะเนา
ชื่อไฟล์ : เลขรับที่50/2567 จากโรงเรียนบ้านยองแยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เลขรับที่50/2567 จากโรงเรียนบ้านยองแยง ../add_file/เลขรับที่50/2567 จากโรงเรียนบ้านยองแยง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

วัตถุประสงค์

            การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                     

                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

                3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี

                                (1)  วัน  เดือน  ปี

                                (2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์

                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Web  site  www.phanao.go.th

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

                1.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้

                3.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (คลิกเพื่อพิมพ์แบบหนังสือร้องเรียน)

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

                                หรือสายตรงนาย อบต. 098-584-4209   / สายตรงปลัด อบต. 091-828-6080

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/abt.phanao

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

 เพิ่มเพื่อน


การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

 

       เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

                                                  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

                                                   ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้างล่างนี้

 


คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

วัตถุประสงค์

            การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                     

                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

                3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี

                                (1)  วัน  เดือน  ปี

                                (2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์

                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Web  site  www.phanao.go.th

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

                1.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้

                3.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (คลิกเพื่อพิมพ์แบบหนังสือร้องเรียน)

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

                                หรือสายตรงนาย อบต. 098-584-4209   / สายตรงปลัด อบต. 091-828-6080

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/abt.phanao

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

 เพิ่มเพื่อน


การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

 

       เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

                                                  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

                                                   ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้างล่างนี้

 


คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

วัตถุประสงค์

            การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                     

                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

                3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี

                                (1)  วัน  เดือน  ปี

                                (2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์

                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Web  site  www.phanao.go.th

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

                1.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้

                3.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (คลิกเพื่อพิมพ์แบบหนังสือร้องเรียน)

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

                                หรือสายตรงนาย อบต. 098-584-4209   / สายตรงปลัด อบต. 091-828-6080

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/abt.phanao

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

 เพิ่มเพื่อน


การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

 

       เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

                                                  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

                                                   ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้างล่างนี้

 


คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

../add_file/

วัตถุประสงค์

            การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาจึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือเสียหาย  อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                     

                                1.3  ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

                                1.4  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร

                                1.5  กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

                2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น

                3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

 

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน

                1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพ  และมี

                                (1)  วัน  เดือน  ปี

                                (2)  ชื่อ  และที่อยู่  ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์

                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์  ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดำเนินการอย่างไร  หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส  เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้

                                (4)  ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถุ  และพยานบุคคล  (ถ้ามี)

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการหรือช่องทาง  Web  site  www.phanao.go.th

เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา

                1.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์

                2.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้

                3.  คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

ช่องทางที่  1  ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 (คลิกเพื่อพิมพ์แบบหนังสือร้องเรียน)

     ช่องทางที่  2  ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร หมายเลข 0-4422-0156 

                                หรือสายตรงนาย อบต. 098-584-4209   / สายตรงปลัด อบต. 091-828-6080

     ช่องทางที่  3  ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา หมู่ที่ 7 ตำบลพะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

     ช่องทางที่  4  ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( e-mail ) : abtphanao99@gmail.com

     ช่องทางที่  5  ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : https://www.facebook.com/abt.phanao

     ช่องทางที่  6  ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์ www.phanao.go.th

     ช่องทางที่  7  QR code อบต.พะเนา  

 เพิ่มเพื่อน


การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต

 

       เงื่อนไขในการส่งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 

                                                  กรุณาป้อนข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สำหรับการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรื่องที่ร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จำป็นต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั้น

 

                                                   ถ้าท่านยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกที่ปุ่มส่งเรื่องร้องเรียน ข้างล่างนี้

 


คลิกที่นี่เพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียน


ชื่อไฟล์ :

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xj0ubjeFri21445.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 0R8yULYFri34534.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1../add_file/1
ชื่อไฟล์ : O9n5hSIThu31428.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : VqByajBThu32113.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : FxLby6uTue13226.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 3xu9fdDThu41800.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : tksmPDhMon85345.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : gb4D6RXTue13353.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : GEY7oNETue100938.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 8AAybTBTue33007.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure../add_file/https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure
ชื่อไฟล์ :

 คลังความรู้-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แนวทางการปฏิบัติงานท้องถิ่น

 
 กฎหมายจัดตั้ง  แผนพัฒนาของ อปท. งบประมาณ

 การจัดเก็บรายได้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 เงินอุดหนุน   การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  การช่วยเหลือประชาชน  การจัดสวัสดิภาพสัตว์  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
 ค่าใช้จ่ายของ อปพร.  การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย  การจ้างเหมาบริการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น            (โบนัส)  การจัดทำประกันภัย            ทรัพย์สินของ อปท.  การจัดทำบัญชี
 เงินสะสม   วินัยการเงินการคลังของรัฐ   การพัสดุ  การดำเนินการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
  การรับเงิน การเบิกเงิน            การฝากเงิน  การควบคุมภายใน
 การใช้และรักษารถยนต์  การตรวจสอบภายใน  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
 ชุมชน
 การบริหารจัดการความเสี่ยง  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.

                             อื่นๆ...

                     

 
 

 
 

 

 คลังความรู้-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แนวทางการปฏิบัติงานท้องถิ่น

 
 กฎหมายจัดตั้ง  แผนพัฒนาของ อปท. งบประมาณ

 การจัดเก็บรายได้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 เงินอุดหนุน   การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  การช่วยเหลือประชาชน  การจัดสวัสดิภาพสัตว์  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
 ค่าใช้จ่ายของ อปพร.  การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย  การจ้างเหมาบริการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น            (โบนัส)  การจัดทำประกันภัย            ทรัพย์สินของ อปท.  การจัดทำบัญชี
 เงินสะสม   วินัยการเงินการคลังของรัฐ   การพัสดุ  การดำเนินการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
  การรับเงิน การเบิกเงิน            การฝากเงิน  การควบคุมภายใน
 การใช้และรักษารถยนต์  การตรวจสอบภายใน  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
 ชุมชน
 การบริหารจัดการความเสี่ยง  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.

                             อื่นๆ...

                     

 
 

 
 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

 คลังความรู้-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แนวทางการปฏิบัติงานท้องถิ่น

 
 กฎหมายจัดตั้ง  แผนพัฒนาของ อปท. งบประมาณ

 การจัดเก็บรายได้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 เงินอุดหนุน   การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  การช่วยเหลือประชาชน  การจัดสวัสดิภาพสัตว์  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
 ค่าใช้จ่ายของ อปพร.  การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย  การจ้างเหมาบริการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น            (โบนัส)  การจัดทำประกันภัย            ทรัพย์สินของ อปท.  การจัดทำบัญชี
 เงินสะสม   วินัยการเงินการคลังของรัฐ   การพัสดุ  การดำเนินการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
  การรับเงิน การเบิกเงิน            การฝากเงิน  การควบคุมภายใน
 การใช้และรักษารถยนต์  การตรวจสอบภายใน  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
 ชุมชน
 การบริหารจัดการความเสี่ยง  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.

                             อื่นๆ...

                     

 
 

 
 

 

../add_file/

 คลังความรู้-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แนวทางการปฏิบัติงานท้องถิ่น

 
 กฎหมายจัดตั้ง  แผนพัฒนาของ อปท. งบประมาณ

 การจัดเก็บรายได้

 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการแข่งขันกีฬา
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  ค่าเช่าบ้าน ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  เงินสวัสดิการเกี่ยวค่ารักษาพยาบาล  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
 เงินอุดหนุน   การเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  การช่วยเหลือประชาชน  การจัดสวัสดิภาพสัตว์  กองทุนสวัสดิการชุมชน  ค่ารับรองและค่าเลี้ยงรับรอง
 ค่าใช้จ่ายของ อปพร.  การเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย  การจ้างเหมาบริการ  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น            (โบนัส)  การจัดทำประกันภัย            ทรัพย์สินของ อปท.  การจัดทำบัญชี
 เงินสะสม   วินัยการเงินการคลังของรัฐ   การพัสดุ  การดำเนินการระบบการ
แพทย์ฉุกเฉินของ อปท.
  การรับเงิน การเบิกเงิน            การฝากเงิน  การควบคุมภายใน
 การใช้และรักษารถยนต์  การตรวจสอบภายใน  เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ
 ชุมชน
 การบริหารจัดการความเสี่ยง  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  สถานศึกษาในสังกัดของ อปท.

                             อื่นๆ...

                     

 
 

 
 

 


ชื่อไฟล์ :

นายพรชัย  อิ่มหาญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

นายพรชัย  อิ่มหาญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

นายพรชัย  อิ่มหาญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

../add_file/

นายพรชัย  อิ่มหาญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา


ชื่อไฟล์ :

<

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

<

../add_file/

<


ชื่อไฟล์ :
<iframe src="https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure"> </iframe>
<iframe src="https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure"> </iframe>" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
<iframe src="https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure"> </iframe>
../add_file/
<iframe src="https://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=62117130335&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure"> </iframe>

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ : nUk8uA2Thu23239.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : IQUX9xFThu30426.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 2XuS7TiThu25927.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสิรวิชญ์ ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นางนรา วงษ์สวรรค์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา นายวิวัฒน์ เศรษฐชัย กรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา นายทวี จุลเกาะ กรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.และการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม.และพนักงานข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสิรวิชญ์ ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นางนรา วงษ์สวรรค์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา นายวิวัฒน์ เศรษฐชัย กรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา นายทวี จุลเกาะ กรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.และการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม.และพนักงานข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา../add_file/วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายสิรวิชญ์ ไทยมะณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กล่าวต้อนรับและขอบคุณ นางนรา วงษ์สวรรค์ ประธานกรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา นายวิวัฒน์ เศรษฐชัย กรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา นายทวี จุลเกาะ กรรมการ ป.ป.จ.นครราชสีมา ที่มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช.และการป้องกันการทุจริต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการป้องกันการทุจริต ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้าน อสม.และพนักงานข้าราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
ชื่อไฟล์ : วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี../add_file/วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าราชการ-พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : as6Ty3rTue22759.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : B90Li2LWed85125.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : LIIUtlrFri114347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : imMdn3pFri114619.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pcNBTP8Fri25450.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4oYUssIThu31047.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1CgM5XhMon30322.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : XaRKYHgWed95209.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mP8g4cFWed13352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : KJqNRWgThu90618.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pFzEEoPThu32819.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Maz5YCnThu33019.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6l3bE9eThu33347.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5QmjmcwThu34134.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : taj4eUgThu34314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UUgXvJfThu34449.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ :

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
 พิทักษ์  รักษา  หวงแหน ผลประโยชน์สาธารณะในชุมชน อำเภอ จังหวัดของคุณ เพื่อประเทศชาติของเรา

????‍♂ ร่วมสอดส่อง ติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และแจ้งเบาะแสการทุจริตง่ายๆ ในมือถือคุณ
???? โดยการดาวน์โหลด ???? แอปพลิเคชัน "ภาษีไปไหน"

???? พร้อมให้โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android

 

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
 พิทักษ์  รักษา  หวงแหน ผลประโยชน์สาธารณะในชุมชน อำเภอ จังหวัดของคุณ เพื่อประเทศชาติของเรา

????‍♂ ร่วมสอดส่อง ติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และแจ้งเบาะแสการทุจริตง่ายๆ ในมือถือคุณ
???? โดยการดาวน์โหลด ???? แอปพลิเคชัน "ภาษีไปไหน"

???? พร้อมให้โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
 พิทักษ์  รักษา  หวงแหน ผลประโยชน์สาธารณะในชุมชน อำเภอ จังหวัดของคุณ เพื่อประเทศชาติของเรา

????‍♂ ร่วมสอดส่อง ติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และแจ้งเบาะแสการทุจริตง่ายๆ ในมือถือคุณ
???? โดยการดาวน์โหลด ???? แอปพลิเคชัน "ภาษีไปไหน"

???? พร้อมให้โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android

 

../add_file/

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
 พิทักษ์  รักษา  หวงแหน ผลประโยชน์สาธารณะในชุมชน อำเภอ จังหวัดของคุณ เพื่อประเทศชาติของเรา

????‍♂ ร่วมสอดส่อง ติดตามข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ และแจ้งเบาะแสการทุจริตง่ายๆ ในมือถือคุณ
???? โดยการดาวน์โหลด ???? แอปพลิเคชัน "ภาษีไปไหน"

???? พร้อมให้โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ IOS และ Android

 


ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ZXQadA5Thu24548.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zB7OXvZThu25443.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
 
 
 
 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
 
 
 
 
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
 
 
 
 
../add_file/

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ นับตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา
 
 
 
 

ชื่อไฟล์ :

Q:ถาม  ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น นส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Q:ถาม  ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น นส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

Q:ถาม  ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น นส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

../add_file/

Q:ถาม  ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น นส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562


ชื่อไฟล์ :

Q:ถาม  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต.

โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

    ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้

 53300 5e15456106205

Q:ถาม  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต.

โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

    ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้

 53300 5e15456106205

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

Q:ถาม  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต.

โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

    ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้

 53300 5e15456106205

../add_file/

Q:ถาม  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ประจำปีงบประมาณ 2563 

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563

  แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต.

โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น

    ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้

 53300 5e15456106205


ชื่อไฟล์ :

Q:ถาม  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ 2563 

     แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ)  
 4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ

***แบบแสดงตนกรณีมาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด..
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่
 โดยให้นำ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
 7. ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง

** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**  

** หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

** แบบแสดงตนกรณีมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

Q:ถาม  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ 2563 

     แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ)  
 4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ

***แบบแสดงตนกรณีมาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด..
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่
 โดยให้นำ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
 7. ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง

** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**  

** หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

** แบบแสดงตนกรณีมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

Q:ถาม  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ 2563 

     แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ)  
 4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ

***แบบแสดงตนกรณีมาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด..
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่
 โดยให้นำ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
 7. ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง

** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**  

** หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

** แบบแสดงตนกรณีมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

../add_file/

Q:ถาม  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ประจำปีงบประมาณ 2563 

     แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา

โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)
 3. บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ)  
 4.  สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ

***แบบแสดงตนกรณีมาด้วยตนเอง ดาวน์โหลด..
กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่
 โดยให้นำ

 1. หนังสือมอบอำนาจ
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส
 4. สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
 6. บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง
 7. ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง

** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**  

** หนังสือมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..

** แบบแสดงตนกรณีมอบอำนาจ  ดาวน์โหลด..


ชื่อไฟล์ :

Q:ถาม  การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.พะเนา หรือ 0-4422-0156

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

Q:ถาม  การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.พะเนา หรือ 0-4422-0156

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

Q:ถาม  การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.พะเนา หรือ 0-4422-0156

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike

../add_file/

Q:ถาม  การจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  หากต้องการจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

การจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)
ขั้นตอนและเอกสารหลักฐาน มีดังนี้
1. คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบการ
3. เจ้าหนาที่ รับ/ตรวจคำขอ
4. ชำระค่าธรรมเนียม
5.นายทะเบียนออกใบสำคัญทะเบียนพาณิชย์
อัตราค่าธรรมเนียมจดทะเบียนฯ ดังนี้
1. กรณีตั้งใหม่ จำนวน 50 บาท
2.กรณีเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 20 บาท
3. กรณียกเลิก จำนวน 20 บาท
4. กรณีออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 30 บาท
5. ขอคัดสำเนาเอกสาร จำนวน 30 บาท
***ผู้ประกอบการต้องยื่นคำขอจดทะเบียนฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืองวันเลิกประกอบกิจการ
***ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองคลัง อบต.พะเนา หรือ 0-4422-0156

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...itaclike


ชื่อไฟล์ :

Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบ นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-997-6090 หรือ 0-4422-0156

Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบ นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-997-6090 หรือ 0-4422-0156

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบ นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-997-6090 หรือ 0-4422-0156

../add_file/

Q:ถาม  หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A:ตอบ  เด็กแรกเกิดที่มีคุณสมบัติรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 (ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน) เป็นต้นไปจนอายุครบ 6 ปี
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร * จากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรืออยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
4. ต้องอาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย หรืออยู่กับบิดาและมารดาที่ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ หรืออยู่กับมารดาถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ปรากฏบิดา หรืออยู่กับบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่ปรากฏมารดา

• ผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  มีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะเพื่อเลี้ยงดูอย่างบุตร
3. เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
4. อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
***ติดต่อผู้รับผิดชอบ นางคชาภรณ์ ฉัตรชูเกียรติกุล เบอร์โทรศัพท์ 081-997-6090 หรือ 0-4422-0156


ชื่อไฟล์ :

Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

211

 

arrow wiolet 12A: ตอบ  เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ชุด
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด

 

Q:ถาม  เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A: ตอบ   เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  ได้แก่

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด

Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

211

 

arrow wiolet 12A: ตอบ  เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ชุด
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด

 

Q:ถาม  เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A: ตอบ   เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  ได้แก่

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

211

 

arrow wiolet 12A: ตอบ  เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ชุด
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด

 

Q:ถาม  เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A: ตอบ   เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  ได้แก่

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด

../add_file/

Q:ถาม เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ มีอะไรบ้าง

211

 

arrow wiolet 12A: ตอบ  เอกสารในการยื่นลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
4. หนังสือมอบอานาจ (กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นดาเนินการแทน) จานวน 1 ชุด
6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสาเนาของผู้รับมอบอานาจ(กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคารของผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ชุด

 

Q:ถาม  เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ มีอะไรบ้าง

211

arrow wiolet 12A: ตอบ   เอกสารหลักฐานในการยื่นลงทะเบียนขอรับเบี้ยผู้พิการ  ได้แก่

1. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
3. บัตรประจาตัวคนพิการ พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการ พร้อมสาเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร) จานวน 1 ชุด
5. หนังสือมอบอานาจ (กรณีมอบอานาจให้ดาเนินการแทน) จานวน 1 ฉบับ
6. บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณียื่นคาขอแทน) จานวน 1 ชุด
7. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนาของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี (กรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการจะรับเงินผ่านธนาคารของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่กรณี จานวน 1 ชุด


ชื่อไฟล์ : กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญคือการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญคือการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท../add_file/กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญคือการให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : df9ImRDThu34544.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : dZXJjKZThu35117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OEheaSnThu40221.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 5UfXyK3Thu40605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : DVWVbnAThu40733.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : A2GYhuOThu40817.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 9616kzXThu40925.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : BhBFgEcThu41032.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xNZ0MVFFri14409.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : rmuKiIeFri14546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MBmWzMhFri14755.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : MHfOeooThu13513.docx file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : bPc0GacMon105352.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GOcyYZZMon105450.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : nfiMI0wMon105518.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1B5J4udMon105546.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xrtESL0Mon105612.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ :
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี../add_file/การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563 ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทางานให้กับหน่วยงานภาครัฐมา เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Q:ถาม ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง A:ตอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: Q:ถาม ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง A:ตอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562../add_file/Q:ถาม ทำไมถึงต้องมีการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง A:ตอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป หมวด ๔ การสำรวจและจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มี การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีแผนการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตพื้นที่ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2563 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/rsgqps file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/rsgqps../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/rsgqps
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/iit/rsgqps file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/iit/rsgqps../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/iit/rsgqps
ชื่อไฟล์ : Q:ถาม แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต. โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: Q:ถาม แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต. โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้../add_file/Q:ถาม แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 แนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ (e-payment) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป แจ้งโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงจากรมบัญชีกลาง แทน อบต. โดยกำหนดจ่ายเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือนกรณีตรงกับวันหยุดราชการจะจ่ายในวันทำการก่อนวันหยุดนั้น ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง จะโอนเงินงบประมาณดังกล่าวเข้าคลังท้องถิ่นภายในวันที่ 10 ของเดือน ซึ่ง อบต. สามารถเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ กรณีรับเงินสดได้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : Q:ถาม แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 3.บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ) 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: Q:ถาม แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 3.บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ) 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ../add_file/Q:ถาม แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 A:ตอบ แนวทางการยืนยันตัวตนของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 แจ้งการแสดงตนการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เพื่อยืนยันการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ขอให้ผู้ที่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ มาแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในวันที่ 1-30 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา โดยเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ กรณีมาแสดงตนด้วยตนเอง โดยให้นำ 1.บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) 2.ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) 3.บัตรประจำตัวคนพิการ(ฉบับจริง) (กรณีผู้พิการ) 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้นำ หนังสือมอบอำนาจ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ) 4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ 5.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง 6.ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง ** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้นำ หนังสือมอบอำนาจ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ) 4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ 5.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง 6.ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง ** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ** ../add_file/กรณีไม่สามารถมาแสดงตนด้วยตนเองได้ ให้มอบอำนาจให้ผู้ดูแลมาแจ้งแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ต่อเจ้าหน้าที่ โดยให้นำ หนังสือมอบอำนาจ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 2.สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส 3.สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (กรณีผู้พิการ) 4.สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่โอนเงินเบี้ยยังชีพ 5.บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง 6.ทะเบียนบ้าน ของผู้ดูแลหรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมฉบับจริง ** ทั้งนี้ให้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ**
ชื่อไฟล์ : https://www.phanao.go.th/index/load_data/?doc=10295 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://www.phanao.go.th/index/load_data/?doc=10295../add_file/https://www.phanao.go.th/index/load_data/?doc=10295
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 24 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 12,140 ไร่ หรือ 18.16 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีโดยมีเนื้อที่ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 24 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 12,140 ไร่ หรือ 18.16 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีโดยมีเนื้อที่ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้../add_file/ตำบลพะเนาเป็นตำบลหนึ่งใน 24 ตำบล ของอำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งแยกจากตำบลมะเริง และได้รับการประกาศจากกระทรวงมหาดไทย แยกเขตการปกครองเป็นตำบลพะเนา มีผลเมื่อ วันที่ 17 มกราคม 2536 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยตั้งชื่อตำบลตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่ของหมู่บ้าน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของตำบล ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน และได้รับยกฐานะ จากสภาตำบลพะเนา เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 มีพื้นที่ตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประมาณ 12,140 ไร่ หรือ 18.16 ตารางกิโลเมตร เป็นตำบลค่อนข้างเล็ก โดยมีโดยมีเนื้อที่ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านมะเริงน้อย ผู้ปกครอง นายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพุดซา ผู้ปกครอง นายสุริยา ศรีละวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสายไพร ผู้ปกครอง นายกิตติคุณ เกิดชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคอนอินทร์ ผู้ปกครอง นายร่วม งามอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายเชาวลิต คำทองพะเนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายเสนอ สนมะเริง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านมะเริงใหญ่ ผู้ปกครอง นายชาตรี เกียรติธนบดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยองแยง ผู้ปกครอง นายยงยุทธ ละม่อมเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ยองแยง ผู้ปกครอง นายสมัคร ศรีชุ่ม กำนันตำบลพะเนา file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านมะเริงน้อย ผู้ปกครอง นายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพุดซา ผู้ปกครอง นายสุริยา ศรีละวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสายไพร ผู้ปกครอง นายกิตติคุณ เกิดชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคอนอินทร์ ผู้ปกครอง นายร่วม งามอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายเชาวลิต คำทองพะเนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายเสนอ สนมะเริง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านมะเริงใหญ่ ผู้ปกครอง นายชาตรี เกียรติธนบดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยองแยง ผู้ปกครอง นายยงยุทธ ละม่อมเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ยองแยง ผู้ปกครอง นายสมัคร ศรีชุ่ม กำนันตำบลพะเนา ../add_file/มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ทั้งหมด 9 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1 บ้านมะเริงน้อย ผู้ปกครอง นายฉัตรชัย ภู่เกิดชายทะเล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านพุดซา ผู้ปกครอง นายสุริยา ศรีละวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหนองสายไพร ผู้ปกครอง นายกิตติคุณ เกิดชื่น ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านคอนอินทร์ ผู้ปกครอง นายร่วม งามอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายเชาวลิต คำทองพะเนา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านพะเนา ผู้ปกครอง นายเสนอ สนมะเริง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านมะเริงใหญ่ ผู้ปกครอง นายชาตรี เกียรติธนบดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านยองแยง ผู้ปกครอง นายยงยุทธ ละม่อมเมือง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ยองแยง ผู้ปกครอง นายสมัคร ศรีชุ่ม กำนันตำบลพะเนา
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 1 ประวัติความเป็นมา บ้านมะเริงน้อย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2374 เดิมชื่อบ้านม้าเริงน้อย เนื่องจากมีม้าวิ่งผ่านมาแสดงอาการดีใจน้อย จึงตั้งชื่อตามอาการของม้า ต่อมาเรียกเพี้ยนจากม้าเริงน้อย เป็นมะเริงน้อย จนถึงปัจจุบัน คนกลุ่มแรกที่เดินทางมาอาศัยอยู่ คือ สี่พี่น้อง ได้แก่ นายหมูแดง คนที่สองชื่อ ทิศเชิด คนที่สามชื่อ ยอดโท และคนสุดท้ายชื่อ โพธิ์มะเริง เนื่องจากพื้นที่เดิมขาดแคลนอาหารและแห้งแล้ง เลยขี้ม้าเที่ยวล่าสัตว์มาเรื่อยๆ จึงมาพบพื้นที่แห่งใหม่ คือบริเวณที่ราบลุ่ม มีลำน้ำล้อมรอบอุดมสมบูรณ์ เพราะมีน้ำตลอ