องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพภาคประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วัตถุประสงค์โครงการ ๑เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสา และภาคประชาชน ได้รับการพัฒนาความความสามารถ ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ๒ เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสา และภาคประชาชน ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบบูรณาการ เพื่อให้เกิดการประสานงาน การปฏิบัติการร่วมกัน ๓เพื่อให้ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธาณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสา และภาคประชาชน ได้มีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ๔ เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ กลุ่มจิตอาสา และภาคประชาชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ร่วมกัน ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา