องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนาไปสู่วิสัยทัศน์ตามที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกับหน่วยงานภายนอกสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาองค์กรเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น จึงจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจตามหลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานท้องถิ่น เข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน โดยนายทองใบ หนูไพล ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ และวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการบ้านเมืองในภาพรวมขององค์กร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จ.ระยอง การบริหารจัดการขยะในชุมชน ณ เทศบาลตำบลทับมา และการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ. แกลง จ.ระยอง
ผู้โพส : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา