องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานผลการอบรม
insert_drive_file โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file เกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file วุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ใบประกาศการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (smart city) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file Basic cyber security poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ใบประกาศวิชาการให้บริการที่เป็นเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ใบประกาศรายวิชามันคงความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ใบประกาศวิชาการบริหารโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ใบประกาศวิชา google tool เพื่อพัฒนางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ใบประกาศอบรมหลักสตรการจัดการภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ใบประกาศการจัดการขยะเหลือศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file เกียรติบัตรอบรมบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file เกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ใบรับรองการอบรมออนไลน์รู้ทันภัยไซเบอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (emenscr) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file การบริหารงานท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ใบรับรองผ่านการอบรมมวยไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file เกียรติบัตรสุจริตไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา