messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
folder รายงานผลการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 95
เกียรติบัตรหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 44
วุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 37
ใบประกาศการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (smart city) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 58
Basic cyber security poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 39
ใบประกาศวิชาการให้บริการที่เป็นเลิศ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 71
ใบประกาศรายวิชามันคงความปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 66
ใบประกาศวิชาการบริหารโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 57
ใบประกาศวิชา google tool เพื่อพัฒนางาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 51
ใบประกาศอบรมหลักสตรการจัดการภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 56
ใบประกาศการจัดการขยะเหลือศูนย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 54
วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 68
ประกาศนียบัตรหลักสูตรภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 63
เกียรติบัตรอบรมบทบาทและขั้นตอนการปฏิบัติงานกองทุนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 61
เกียรติบัตรการเข้าร่วมสัมมนาการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต 2566-2570 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 49
ใบรับรองการอบรมออนไลน์รู้ทันภัยไซเบอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43
การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-plan) กับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (emenscr) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 43
การบริหารงานท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 45
ใบรับรองผ่านการอบรมมวยไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 48
เกียรติบัตรสุจริตไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 69
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา