messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา


สถิติ sitemap
วันนี้ 626
เดือนนี้13,527
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)239,578
ทั้งหมด 280,000

รณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย ของ ศพด.อบต.พะเนา

ประชาสัมพันธ์กให้คนพิการและผู้ดูแลตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ

ขอเชิญผู้รับบริการ หรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2567

การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567

ประชาสัมพันธ์การย้ายภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

Nogift Policy "งดรับงดให้"

ระบบชำระค่าธรรมเนียมขยะออนไลน์

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ฯ[8 กรกฎาคม 2567]
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.พะเนา รุ่นที่ 2[20 มิถุนายน 2567]
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา[18 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพพระชนมพรรษา 6 รอบ 28กรกรฎาคม 2567[14 มิถุนายน 2567]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview20
การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประะจำองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรม (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา ตำแหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา(ข้าราชการหรื
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2566 ที่รับรองจากหน่วยตรวจสอบแล้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview50

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

play_arrow คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview141
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview137
มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Fire Department Standard) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview138
มาตรฐานการรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview116
คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในและการประเมินผลควบคุมภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview107
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (กองสาธารณสุข) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview182
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย (งานการเจ้าหน้าที่) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview116
คู่มือสมภาร poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview84
หนังสือสมบัติผู้ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview760
คู่มือ eGP แบบเฉพาะเจาะจง (งานจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview100

บุคลากรภายใน
language ผู้บริหารองค์กร
นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 11
นางสาวพัฒน์นรี กุลรัตนาพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 11
(นายพรชัย อิ่มหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 12
(นายพรชัย อิ่มหาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0-4422-0156 ต่อ 12
ระบบข้อมูลข่าวสาร
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ

ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
E-office
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E-report
การประหยัดการใช้พลังงานในภาครัฐ
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
อบต.พะเนา
งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
LPA
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ระบบ
งานสารบรรณ
หน่วยงานที่น่าสนใจ

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview35
จ้างซ่อมรถทะบียน ขต 7823 นม. จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview45
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ

× องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา